ANA BÖLÜM

Türkiye Herboloji Dergisi


header

2018, 21(2)

( İzlenme/İndirme : 471 )

2018, 21(2) Tam Dergi Sürüm (PDF)

 

Muş İlinde Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumları

Melike BOZKURT, Nihat TURSUN, 2018, 21(2):1-15

Özet: Bu çalışma Muş ilinde buğday ürününe karışan yabancı ot tohumlarını belirlemek amacıyla,71 köyden alınan örneklerle 2016 yılında yürütülmüştür. Çalışma sonunda; Muş ilinde buğday ürününe 13 familyadan 23 cinse ait 18 yabancı ot türü tohumunun karıştığı ve örneklerdeki en fazla yabancı ot türünün Apiaceae ve Brassicaceae familyalarından olduğu belirlenmiştir. Muş il genelinde selektörden geçirilmemiş 1 kg buğdaya karışan yabancı ot tohumları arasında 459 adet ile ilk sırayı Sinapis arvensis L. (yabani hardal) almıştır. Bu türü 241, 222, 214 sayıları ile Cephalaria syriaca (L.) Schrad. (pelemir), Polygonum aviculare L. (çoban değneği) ve Caucalis daucoides L. (küçük pıtrak) türleri izlemiştir. Ağırlık ve karışma oranı esasına göre yapılan sıralamada ilk sırayı 4,13 g ve %0,41 ile C. daucoide saldığı hesaplanmıştır. Bu türü sırası ile C. syriaca (3,80 g ve %0,38), Galium aparine L. (dil kanatan) (2,10 g ve %0,21) ve S. arvensis (1,77 g ve %0,18) türleri izlemiştir. Ağırlıklı il ortalaması 1621 adet, ağırlık ve karışım oranı ise 15,79 g ve %1,58 olarak hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, Muş ili, yabancı ot tohumu, bulaşma

Tam Makale (PDF)

 

Şanlıurfa İli Antep Fıstığı Bahçelerinde Yabancı Otlar İle Mücadelede Örtücü Bitki Kullanımının Araştırılması

Mehmet Salih GÖKSU, Onur KOLÖREN, 2018, 21(2):16-25

Özet: Bu çalışmada, örtücü bitki uygulama yöntemlerinin Antep fıstığı bahçelerinde sorun olan yabancı otların kontrolündeki etkinliği araştırılmıştır. Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde 10 ve 25 yıllık iki farklı (genç ve yaşlı bahçe) Antep fıstığı bahçesinde yürütülen çalışmada, sıra arasında örtücü bitki Vicia sativa L. (adi fiğ), V. sativa L. (adi fiğ) + Hordeum vulgare L. (arpa), V. villosa Roth. (tüylü fiğ), V. villosa Roth. (tüylü fiğ) + H. vulgare L. (arpa) olmak üzere dört farklı örtücü bitki uygulaması yapılmıştır. Kontrol amaçlı yabancı otlu parsel oluşturulmuştur. Denemede, örtücü bitkilerin yabancı otların kaplama alanına (%), yoğunluğuna (adet/m2), yaş ve kuru ağırlıklarına olan etkisi belirlenmiştir. Denemenin yürütüldüğü bahçelerde 9 farklı familyaya ait 16 yabancı ot türü saptanmıştır. Yabancı ot kaplama alanı (%) uygulamalara göre ortalama değerleri genç bahçede V. sativa + H. vulgare %8,33, V. villosa + H. vulgare %8,92, V. sativa %9,17, V. villosa %11,67, Kontrol %34,42'dir. Yaşlı bahçede ise yabancı ot kaplama alanı (%) V. villosa + H. vulgare %2,83, V. villosa %3,58, V. sativa + H. vulgare %3,75, V. sativa %4,00, Kontrol %17,50'dir. Uygulamada kullanılan örtücü bitkilerin yabancı otların kaplama alanlarını (%) azalttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif mücadele, Antep fıstığı, Örtücü bitki, Yabancı ot

Tam Makale (PDF)

 

Farklı Su Miktarları ile Uygulanan Organik Herbisitlerin Yabancı Otların Kontrolü Üzerindeki Etkisi

Onur KOLÖREN, W. Thomas LANINI, 2018, 21(2):26-30

Özet: Organik tarımda yabancı ot kontrolü için organik herbisitlerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada seçici olmayan organik herbisitlerden BioLink (%4, %6 ve %9), Matran® EC %15 ve WeedZap %15 konsantrasyonlarına adjuvan olarak BioLink %1, farklı su miktarları (30 gal/A*=28,06 l/da ve 60 gal/A=56,12 l/da) ile uygulamalarının arazi koşullarında yazlık yabancı ot türlerinden geniş yapraklı Amaranthus retroflexus L. (horoz ibiği) ve Portulaca oleracea L. (semiz otu) ile dar yapraklı Cyperus rotundus L. (topalak)’un kontrolündeki etkinliği araştırılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan geniş yapraklı yabancı ot türlerinin kontrolü dar yapraklı yabancı ot kontrolüne göre daha kolay olduğu saptanmıştır. İlaçların etkinlik değerleri herbisitlerin uygulama gününden sonra gün sayısı arttıkça azalmıştır. Ayrıca kullanılan yüksek su miktarı ilaçların etkinliği arttırmıştır. Her üç yabancı ot türü için BioLink %9 + BioLink %1 adjuvan uygulaması (56,12 l/da) 15.gün sayımında A. retroflexus için %98,75, P. oleracea için %92,00 ve C. rotundus için %40,00 etkili bulunmuş ve istatistiksel olarak diğer uygulamalardan farklı saptanmıştır.
*1 gal/acre : 0,93540 l/da. 

Anahtar Kelimeler: Organik herbisit, BioLink, Amaranthus retroflexus, Portulaca oleracea, Cyperus rotundusi

Tam Makale (PDF)

 

Asteraceae Ailesine Ait Farklı Türlerin Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi

Dudu Duygu KILIC, Arif AYAR, Ceren BASKAN, Tuba YILDIRIM, 2018, 21(2):31-35

Özet: Son yıllarda alternatif tıp uygulamalarında bitkilerin kullanımı artmıştır. Sentetik kimyasalların görülen zararlı etkilerinden dolayı tıbbi bitkilerden elde edilen özütlerin antioksidan, antibakteriyel ve antifungal özellikleri araştırılmaktadır. Bu çalışmada, Amasya ilinde farklı ekolojik şartlarda yayılış gösteren bazı bitki türlerinin antibakteriyel aktiviteleri araştırılmıştır. Asteraceae ailesine ait Anthemis tinctorial L., Matricaria chamomilla L. ve Achillea biebersteinii Afan türlerinin metanolik özütleri sokslet cihazı yardımıyla elde edilmiştir. Elde edilen özütlerin antibakteriyal aktivitesi disk difüzon ve mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. Antibakteriyel aktivite için Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella enteritidis standart suşları kullanılmıştır. Bu çalışmada, bitki özütleri kontrol olarak kullanılan antibiyotik grubuyla karşılaştırıldığında antibakteriyel etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Disk difüzyon yönteminin sonuçlarına göre, en yüksek antibakteriyel etki sırasıyla A. tinctorial, M. chamomilla ve A. biebersteinii olarak belirlenmiştir. Mikrodilüsyon yönteminde bitki özütlerinin konsantrasyon aralığı 6,25 - 50 mg/mL olacak şekilde ayarlanmıştır. Sonuç olarak çalışmada kullanılan bitki özütlerinin alternatif tedavi amacıyla kullanılabileceği ve daha sonra yapılacak antibakteriyel çalışmalara yön göstereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asteraceae, Disk difüzyon, Mikro dilüsyon

Tam Makale (PDF)

 

Türkiye Florası için Yeni Yabancı Ot Türü Kaydı Ipomoea hederifolia L. (Convolvulaceae)

Levent Hançerli, Muhammet Uğurcan Ayata, Halil Çakan, Feyzullah Nezihi Uygur, Sibel Uygur, 2018, 21(2):36-38

Özet: Yeni kayıt edilen tür Adana ilinde toplanmış ve Ipomoea hederifolia L. (Convolvulaceae) olarak tanılanmıştır. Ipomoea cinsine ait birçok tür kayıtlı olmasına rağmen bu yabancı ot türü Türkiye Florası için ilk defa tanılanmıştır. Bu yeni tanılanan yabancı ot türü Çukurova Bölgesi’nde mısır üretimi için önemli bir tehtidtir.

Anahtar Kelimeler : Flora, Türkiye, Yabancı Ot, Ipomoea hederifolia

Tam Makale (PDF)

 

Ordu İli Rubus Türlerinin Moleküler Tanısı ve Filogenisi

Onur KOLÖREN, Seçil EKER, 2018, 21(2):39-46

Özet: Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi Ordu ilinin fındık ve boş alanlarında yaygın olarak bulunan yabancı ot türlerinden biri olan Rubus spp.’nin filogenetik farklılıklarını Ribozomal RNA (rRNA) Internal Transcribed Spacer (ITS) gen bölgelerini kullanarak belirlemektir. Çalışma için, Ordu ilinden 30 Rubus spp. örnekleri toplanmıştır. DNA izolasyon prosedürü olan Haymes (1996) CTAB (hexadecyl-trimethyl-ammonium bromide) protokolü modifiye edilerek uygulanmıştır. Ribozomal RNA (rRNA) ITS gen bölgesi için, GenBankasından temin edilen referans sekans dizileri ile çalışmada elde edilen sekans sonuçları karşılaştırılmıştır. Dizilerin genetik uzaklıkları MEGA6 paket programı kullanılarak hesaplanmış ve bu veri setleri ile filogeni ağaçlarının çizimi yapılmıştır. Örnekler arasından (Fatsa 3-F3, Fatsa 6-F6, Perşembe 2-P2, Perşembe 5-P5, Çamaş 3-CM3, Ordu 1-O1, Saraycık 1-S1, Çatalpınar 1-CT1, Çatalpınar 2-CT2 ve Çatalpınar 3-CT3) on Rubus türü tespit edilmiştir. Örneklerimizden 6 tane haplotip sonucu çıkmıştır. Bunlardan; Haplotip 1 (F3), Haplotip 3 (P2), Haplotip 4 (P5), Haplotip 5 (CM3, S1) ve Haplotip 6 (O1, CT1, CT2, CT3) %100 nükleotid dizisi benzerliği bakımından sırasıyla R. sanctus (KM037599), Rubus sp. (KM037207), R. divaricatus (KM037293), R. conothyrsoides (KM037285) ve R. capricollensis (KM037256) ile yakın akraba olarak belirlenmiştir. Haplotip 2 (F6) ise, %99,8 nükleotid dizisi benzerliği bakımından R. silvativus (KM037557) ile yakın akraba olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi, ITS (internal transcribed spacer), PZR (polimeraz zincir reaksiyonu), Rubus spp., Yabancı Ot

Tam Makale (PDF)